Μιλάω σοβαρά και σπεύσατε.. Επειδή με κατηγόρησαν ότι δεν έχω σχέδιο για να καβατζάρουμε την κρίση στη μπλογκόσφαιρα, ιδού λοιπόν το σχέδιο μου. Έμαθα ότι η Βουλή των Ελλήνων θα δαπανήσει για την ιστοσελίδα της 1.177.500 Ευρώ(!).. Ρε παιδιά, γιατί να μην κάνουμε εμείς την αρπαχτή; Την τεχνογνωσία την έχουμε, η λαμογιά και η αναισθησία μας λείπει, αλλά σε τέτοιες στιγμές παγκόσμιας κρίσης θα βρεθούν και αυτά.. Δεν μαζευόμαστε λέω εγώ καμιά δεκαριά, να κάνουμε μια τριμελή επιτροπή από ..δύο άτομα και να φτιάξουμε εμείς το site με 15 χιλιάρικα το πολύ; Γιατί όπως ξέρουμε όλοι μας πολύ καλά, μια καλή ιστοσελίδα τόσο περίπου κοστίζει. Θα γλείφει τα δάκτυλα ο Σιούφας! Φυσικά τα υπόλοιπα, μέχρι το 1.177.500, θα τα μοιράσουμε μεταξύ μας ως ενίσχυση της Βουλής για την αντιμετώπιση της κρίσης στην μπλογκόσφαιρα! Άσε που εμείς είμαστε και οι καταλληλότεροι για να αναλάβουμε και τη διαχείριση του site..

Το ίδιο έκαναν και στο Δήμο Αθηναίων όπου και διέθεσαν 942.105,58 ευρώ(!) ενώ η εταιρεία «Greek Geeks», που επιλέχτηκε για τη λαμογιά, ισχυρίστηκε ότι το ποσό είναι μικρό. Το άθλημα αυτό έχει διαδοθεί ευρέως και δεκάδες δήμοι στη χώρα, όπου ως γνωστόν ανθεί ασυγκράτητη η ελεύθερη λαμογιά των Ελλήνων, διαθέτουν γύρω στα 500.000 ευρω για ένα site(!)

Σπεύσατε λοιπόν όσο το δυνατόν γρηγορότερα να επικοινωνήσετε μαζί μου (επειδή έχω κάποια χοντρά κονέ) για να δηλώσετε συμμετοχή στο σχέδιο! Έχω το λόγο μου που σας λέω να βιαστείτε. Οι «νυν» κυβερνώντες συνειδητοποίησαν πλέον ότι «παραδίδουν» λόγω κούρασης και κοιτάνε να αρπάξουν όσα περισσότερα προλάβουν, ενώ οι «επόμενοι», που καιροφυλακτούν αιωνίως ακούραστοι για λαμογιά και αιωνίως λυσσασμένοι για εξουσία, θα μας πάρουν πάλι και τα σώβρακα..

Ιδού και η προκήρυξη της Βουλής.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.: 11721                                                                 Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2008

Αριθμ. Διεκπ.: 8572

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο

«Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης της Βουλής των Ελλήνων και Κατάρτιση Χρηστών και Διαχειριστών της»

Αρ. Προκήρυξης 1/2008

συνολικού προϋπολογισμού

€989.495,80 (εννιακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή συνολικά €1.177.500,00 (ενός εκατομμυρίου εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

που περιλαμβάνει τα έργα:

1. Ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης της Βουλής των Ελλήνων, προϋπολογισμού €893.277,30 (οκτακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτών), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή συνολικά €1.063.000,00 (ενός εκατομμυρίου εξήντα τριών χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το οποίο υπάγεται στην πράξη με τίτλο «Ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τη Βουλή των Ελλήνων», με κωδικό εγγραφής 2007ΣΕ50030001, κωδικό ΟΠΣ: 103286 και ταξινόμηση κατά CPV: 30200000 και 72000000.

2. Κατάρτιση χρηστών και διαχειριστών της διαδικτυακής πύλης και της σχετικής υποδομής, προϋπολογισμού €96.218,50 (ενενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων δεκαοκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή συνολικά €114.500,00 (εκατόν δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το οποίο υπάγεται στην πράξη με τίτλο «Κατάρτιση χρηστών στην υποστήριξη λειτουργίας, διαχείριση και εκμετάλλευση της διαδικτυακής πύλης της Βουλής των Ελλήνων», με κωδικό εγγραφής 2007ΣΕ50030002, κωδικό ΟΠΣ: 105271 και ταξινόμηση κατά CPV: 80520000.

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο

«Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης της Βουλής των Ελλήνων και Κατάρτιση

Χρηστών και Διαχειριστών της»

Συνοπτικά Στοιχεία Έργου

Τίτλος: Ανάπτυξη διαδικτυακής Πύλης της Βουλής των

Ελλήνων και Κατάρτιση Χρηστών και διαχειριστών της.

Αναθέτουσα Αρχή: Βουλή των Ελλήνων – Υπηρεσία Εφαρμογής

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΥΕΕΠ).

Φορέας Χρηματοδότησης: Βουλή των Ελλήνων – Υπηρεσία Εφαρμογής

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΥΕΕΠ) – Ειδικός Λογαριασμός.

Φορέας Λειτουργίας Έργου: Βουλή των Ελλήνων.

Χρηματοδότηση: Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέτρο 2.2 & Μέτρο 2.5.

Προϋπολογισμός: €989.495,80 (εννιακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες, τετρακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, συνολικά €1.177.500,00 (ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Από το ανωτέρω, το ποσό των €96.218,50 (ενενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων δεκαοκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών), πλέον ΦΠΑ, δηλαδή το ποσό των €114.500,00 (εκατόν δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, αντιστοιχεί στην κατάρτιση χρηστών και διαχειριστών της διαδικτυακής πύλης και της σχετικής υποδομής και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 20% από εθνικούς πόρους, ενώ το ποσό των €893.277,30 (οκτακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτών), πλέον ΦΠΑ, δηλαδή το ποσό του €1.063.000,00 (ενός εκατομμυρίου εξήντα τριών χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, αντιστοιχεί στην ανάπτυξη της διαδικτυακής πύλης και σχετικές μελέτες και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από εθνικούς πόρους.

Διάρκεια Υλοποίησης Έργου: Εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Διάρκεια Εγγύησης: Εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την παραλαβή του Έργου.

Είδος Διαγωνισμού: Ανοικτός Διεθνής Δημόσιος Διαγωνισμός.

Κριτήριο Ανάθεσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.